Korporativne finansije
Snežana DičevskaTanja Janaćković

Korporativne finansije

Cilj predmeta Korporativne finansije je da upozna studente sa modernim korporativnim finansijama, osnovnim načelima finansijskog menadžmenta i njihovom primenom u procesu donošenja odluka; organizacijom poslovnih subjekata, ulogom finansijskog menadžera i finansijskim tržištima na kojima finansijski menadžer posluje; funkcijama finansijskih tržišta i institucija; načelima i delovanjem dimenzije vremenske vrednosti novca; karakteristikama i procenom vrednosti obveznica i akcija; investicionim odlukama kompanija; troškom kapitala; odlukama o finansiranju; analizom finansijskih izveštaja i finansijskim planiranjem; međunarodnim finansijskim upravljanjem.

Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će: moći da identifikuju i objasne problematiku korporativnih finansija; razumeti kako finansijska tržišta i institucije usmeravaju štednju ka korporativnim finansijama; moći da analiziraju i interpretiraju informacije sadržane u bilansu stanja, računu dobitka i gubitka i izveštaju o novčanim tokovima; moći da procene rizik i prinos i objasne razliku između rizika i prinosa; biti upoznati sa opštim principima vrednovanja obveznica i akcija; moći da ispravno razlikuju i primene različite metode evaluacije investicionih projekata i da izaberu najbolju mogućnost; razumeti praktične probleme budžetiranja kapitala u velikim kompanijama; savladati metode kojima se kompanije koriste za efikasno upravljanje obrtnim kapitalom i vršiti procenu potrebnih obrtnih sredstava u preduzeću; moći da identifikuju i uporede izvore finansiranja, kreiraju optmalnu strukturu kapitala i donesu optimalnu odluku o dividendama.

E-učenje
Miljana Stojković

E-učenje

Poštovani studenti,

Dobro došli na kurs E-učenje. Kurs je namenjen svima onima koji bi želeli da nauče na koji način i putem kojih platforma je najbolje obučavati ljude a samim tim i svoje upošljenike. Cilj kursa je da osposobi studenta da kreira sadržaje i prezentuje iste putem neke od platformi kao i da stekne iskustvo za kreiranjem i vođenjem obuka putem mreže.  Kurs će se realizovati na sledeći način: Prvih mesec dana dobijaćete nastavne sadržaje (prezentacije sa audio zapisom, linkove,  tutorijale i vodiče) a nakon toga sledi praktični deo kursa.  

Teorijski deo kursa i njegove tematske jedinice:  Prve prezentacije odnosiće se na teorije učenja gde će se sagledati njihove implikacije na e učenje a posebno se zadržati na teoriju instrukcionog dizajna koja će nam biti neophodna u kreiranju kurseva. Zatim će se sagledati kako organizacije uče, gde će biti reči o korporativnom učenju i obukama koje jedna organizacija/preduzeće sprovodi i razmatrati koje od tih obuka se mogu prebaciti na e učenje. Kako bi mogli da odaberemo sadržaje i pripremimo kurs, neophodno je da znamo i kako odrasli uče. Cilj kursa nije da Vas pripremi da držite nastavu deci pošto je većina vas u radnom odnosu i potrebno Vam je da  znate na koji način odrasli uče kao i šta ih motiviše. Treća prezentacij obrađuje pojam e učenja, istorijat e učenja i pravi jasnu razliku između učenja na daljinu, onlajn učenja i e učenja. Sagledava razloge za primenu e učenja u jednoj organizaciji i navodi nam različite oblike e učenja, gde će posebna pažnja piti posvećena sinhronom, asinhronom i kombinovanom učenju. Četvrta prezentacija sagledava sisteme za upravljanje učenjem, edukativnim sadržajem, modele prihvatanja tehnologije u učenju, daje jasne smernice za odabir platforme putem softvera captera, daje smernice za kreiranje multimedijalnih sadržaja i uputstvo za pripremu jednog kursa. 

Praktični deo kursa: Student na osnovu datog teorijskog materijala i tutorija, bi trebalo da najpre analizira potrebu svoje organizacije, svog departmana za određeni tip obuke, zatim da na osnovu toga izabere jedan sadržaj koji bi pripremio za e-učenje (može izmena zakona, upoznavanje sa nekim pravilnikom organizacije itd..) i prilagodio učenicima. Koristeći softver za pretragu platformi da pronađe platformu koja je besplatna (Google učionica, Moodle, Edmodo itd) i da na njoj kreira jedan čas (u ovom delu će studenti obraditi sinhronu komunikaciju da li preko (google meet, zoom, viber, skype) gde će nam prezentovati sadržaj, a zatim će odraditi asinhronu komunikaciju i zakačiti multimedijalne sadržaje na platformi. Nakon pripreme jednog sadržaja napisaće rad o ovome i predati pre ispita. Pre praktičnog dela imaćemo zoom sastanak kako bi se dogovorili oko detalja izrade praktičnog dela i pisanog rada. Za one koji ne mogu da prisustvuju tom sastanku, mogu me potražiti u školi kabinet 217. 

Na ovaj način student ostvaruje poene za praktičan rad i prezentaciju, na kolokvijumu će biti pitanja iz prezentacija. Studenti koji ne odrade praktični deo imaće zadatak da pripreme pisani rad koji će obuhvatati sve elemente prethodno pomenutog praktičnog rada i braniće ga na samom ispitu. Studenti koji su odradili praktični deo i predali pisani rad ne brane taj rad na usmenom delu ispita već razgovaramo o daljoj primini realizacije u njihovom radnom okruženju. 

Nadam se da će te uživati u otkrivanju novih stvari i da će te te pojedine elemente nastaviti da koristite u svom daljem radu.